Tjenester

  • Kon­server­ing av arkitek­tur­bun­det dekor i kirk­er og fred­ede hus (på stein, kalk­mørtler, leire­puss, mosaikk, på tre, kalk­ma­l­ing, lim­farge, olje­ma­l­ing, mal­ing fra nyere tid som alkyd/akrylmaling)

  • Kon­sul­tasjon: råd om prob­lem­still­inger knyt­tet til antik­varisk mur­puss og mal­ing, råd med hen­syn til pre­ven­tiv konservering

  • Forun­der­søkelser i forkant av bygn­ingsre­ha­bili­teringer invendig og utvendig: farge­un­der­søkelse, bygn­ing­shis­toriske under­søkelser, til­standsvur­der­ing, behan­dlings­fores­lag, forskningsarbeid

  • Doku­men­tasjon: tekst- og fotodoku­men­tasjon, kart­leg­ging av materialer

  • Kjemiske analyser av bindemid­del og mørtler: Vi sender prøve til et lab­o­ra­to­ri­um, som er spe­sialis­ert på analyse av his­toriske materialer